Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku

Digitalizácia kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku

Hlavným cieľom projektu je zachovanie a odovzdanie kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku pre ďalšie generácie. V záujme naplnenia tohto cieľa zverejňujeme zdigitalizované hodnoty, ktoré boli vytvorené maďarskou spoločnosťou na Slovensku v období pred politickou transformáciou. Táto činnosť spočíva v uchovávaní, digitalizovaní a zverejňovaní písanej, obrazovej ale aj hovorenej kultúry maďarskej menšiny.

Od svojho založenia si bádateľská vedecká knižnica inštitútu zbiera a katalogizuje časopisy a periodiká vydávané v maďarskom jazyku na území (Česko-)Slovenska. Táto zbierka je pravdepodobne jediná, ktorá obsahuje okrem iného aj všetky čísla denníka Új Szó, aj preto je veľmi dôležité zachovať a sprístupniť na internete dedičstvo kultúrneho a verejného života Maďarov žijúcich na Slovensku. Okrem digitalizácie denníkov Új Szó, Vasárnap, Hét, Irodalmi Szemle, Prágai Magyar Hírlap, Szocialista Nevelés, Szabad Földműves, Szabad Földműves Újság, Szabad Kapacitás, Új Ijúság, Fáklya, Komáromi Lapok plánujeme v budúcnosti digitalizovať aj ďalšie významné týždenníky a časopisy.

Digitalizácia prebieha v spolupráci so spoločnosťou Arcanum kft. Digitalizovaný obsah je dostupný prostredníctvom ich vyhľadávača na webovej stránke Databanka Maďarov na Slovensku (adatbank.sk) v časti Digitális Tár (Digitálny repozitár).


Digitális Tár

OznačenéDigitalizácia
Od roku2013-01
Do roku2024-12
OddelenieCentrum digitalizácie a internetových databáz
Bibliotheca Hungarica
Archív Maďarov na Slovensku
LíderAttila Simon
ÚčastníciMelinda Roncz, Ladislav Konkoly, Michal Szamák, Daniel Tuba
Plán

Našou hlavnou snahou aj v tomto roku je pokračovanie digitalizácie kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny a postupná modernizácia digitalizačného pracoviska. Konkrétnym cieľom na rok 2024 je zdigitalizovať časopis Nap [Deň], ktorý vydávala koordinačná kancelária Verejnosti proti násiliu s ročníkmi od roku 1989 do roku 1995 (11.000 str.), časopis maďarských žien na Slovensku – Nő [Žena] (v rokoch 1952–1965 s názvom Dolgozó Nő) s ročníkmi od roku 1952 do roku 1992 (24.700 str.) a politický, hospodársky a sociálny týždenník Losonci Újság [Lučenecké noviny] od roku 1905 do roku 1912 (3.500 str.).

Digitalizované časopisy budú sprístupnené na Databanka Maďarov na Slovensku, kde spolu s predchádzajúcim obsahom budú verejne vyhľadávateľné a prístupné pre každého. (https://adatbank.sk)

Predpokladaný počet zdigitalizovaných strán je 40.000 str.

Výsledok

2023 – posledných 5 ročníkov Új Szó (2017–2022), Múzeumi Híradó

Konkrétnym cieľom na rok 2023 bolo zdigitalizovať posledných 5 ročníkov denníka Új Szó od roku 2017 do konca roku 2022 (36.000 str.) a Múzeumi Híradó [Spravodaj múzea] od roku 1977 do roku 2021, ktorý vydáva Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede (2.800 str.).

Výsledkom projektu je viac ako 38.000 digitalizovaných strán, ktoré sú dostupné na Databanke Maďarov na Slovensku.

2022 – Komáromi Lapok, Irodalmi Szemle, Szabad Földműves, Szabad Földműves Újság

Konkrétnym cieľom na rok 2022 bolo zdigitalizovať maďarský literárny magazín Irodalmi Szemle od roku 2015 do roku 2021 (8092 str.), ekonomický denník Szabad Földműves Újság, Szabad Újság [Slobodné noviny] od roku 1991 do roku 1993 (5860 str.) s číslami ktoré sa nachádzajú v archíve Fórum inštitútu a vybrané ročníky od roku 1918 do roku 1944 občiansko-regionálneho týždenníka Komáromi Lapok [Komárňanské listy], ktorý vychádzal od roku 1871 do roku 1944 (15.000 str.), chýbajúce 2 ročníky [1989-1990] týždenníka o maďarských farmároch žijúcich v Československu s názvom Szabad Földműves [Slobodný roľník] (1.500 str.) v spolupráci s inými knižnicami a archívmi.

Výsledkom projektu je viac ako 34.000 digitalizovaných strán, ktoré sú dostupné na Databanke Maďarov na Slovensku.

2021 – Szabad Földműves, rodinný mesačník Életünk a literárny týždenník Képes Hét

Konkrétnym cieľom na rok 2021 je zdigitalizovať týždenník o maďarských farmároch žijúcich v Československu s názvom Szabad Földműves [Slobodný roľník], ktorý vychádzal od roku 1950 do roku 1990 (29.000 str.), rodinný mesačník Életünk s ročníkmi od roku 1995 do roku 1998 (2.000 str.), literárny týždenník Képes Hét [Obrázkový týždeň], ktorý vydávali v Prahe od októbra 1928 do februára 1930 (3.000 str.) s číslami ktoré sa nachádzajú v archíve Fórum inštitútu.

Výsledkom projektu je viac ako 34.000 digitalizovaných strán, ktoré sú dostupné na Databanke Maďarov na Slovensku.

2020 – literárny časopis Magyar Írás

Konkrétnym cieľom na rok 2020 bolo zdigitalizovať literárny časopis Magyar Írás s ročníkmi od roku 1931 do roku 1937 (6.000 str.) s číslami ktoré sa nachádzajú v archíve Fórum inštitútu.

Výsledkom projektu je viac ako 6.000 digitalizovaných strán, kde spolu s predchádzajúcim obsahom sú verejne vyhľadávateľné a prístupné pre každého. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk)

2019 – kultúrno-politický mesačník Fáklya, časopis Új Ifjúság, zbierka školských ročeniek a kalendárov vydaných pred rokom 1918, zbierka dokumentov z obdobia nežnej revolúcie

Konkrétnym cieľom na rok 2019 bolo zdigitalizovať kultúrno-politický mesačník Fáklya [Fakľa] s ročníkmi od roku 1951 do roku 1957, časopis Új Ifjúság (Nová mládež) s ročníkmi od roku 1952 do roku 1989, zbierku školských ročeniek a kalendárov vydaných pred rokom 1918 a zdigitalizovať časť zbierky dokumentov z obdobia nežnej revolúcie (od roku 1989 do roku 1993), ktoré sa nachádzajú v archíve Fórum inštitútu pre výskum menšín.

Výsledkom projektu je viac ako 47.000 digitalizovaných strán, kde spolu s predchádzajúcim obsahom sú verejne vyhľadávateľné a prístupné pre každého. (http://adatbank.sk, http://leveltar.adatbank.sk)

2018 – posledných 10 ročníkov Új Szó od 2008 do 2017

Konkrétnym cieľom na rok 2018 je zdigitalizovať posledných 10 ročníkov denníka Új Szó od roku 2008 do konca roku 2017, kultúrno-politický mesačník Fáklya [Fakľa] s ročníkmi od roku 1951 do roku 1957, ktorý bol predchodcom týždenníka A Hét [Týždeň] a časť zo zbierky listov Zoltána Fábryho.

Digitalizované časopisy a zbierka dokumentov bola sprístupnená na Databanka Maďarov na Slovensku, kde spolu s predchádzajúcim obsahom sú verejne vyhľadávateľné a prístupné pre každého. (https://adatbank.sk)

2017 – politický denník Prágai Magyar Hírlap a odborný mesačník pre vzdelávanie a výchovu Szocialista Nevelés

Konkrétnym cieľom na rok 2017 bolo zdigitalizovať politický denník Prágai Magyar Hírlap (Pražské maďarské noviny), ktorý bol denníkom opozičných maďarských strán v československu a vychádzal od roku 1922 do roku 1938 v Prahe a 34 ročníkov odborného mesačníka pre vzdelávanie a výchovu Szocialista Nevelés s ročníkmi od roku 1956 do konca roku 1989.

Výsledkom digitalizácie je viac ako 68 000 nových strán v DigiTeka.

2016 – Új Szó, Vasárnap, zbierka školských ročeniek a kalendárov vydaných pred rokom 1945, zbierka malých písomností

Konkrétnym cieľom na rok 2016 bolo zdigitalizovať archív malých sakrálnych pamiatok, pokračovať ďalej v digitalizácii denníka Új Szó s ročníkmi od roku 2000 do konca roku 2015 a týždenníka Vasárnap s ročníkmi od roku 1976 do konca roku 2015, zdigitalizovať zbierku školských ročeniek a kalendárov vydaných pred rokom 1945 a zdigitalizovať časť zbierky malých písomností, ktorá sa týka celoštátnych kultúrnych podujatí maďarskej menšiny na Slovensku. Digitalizácia ročeniek a kalendárov je potrebné tak z hľadiska výskumu kultúrnej histórie, ako aj genealógie, dejín školy a miestnej histórie.

2015 – týždenník pre kultúru Az Hét

Konkrétnym cieľom na rok 2015 bolo zdigitalizovať zdigitalizovať týždenník pre kultúru A Hét [Týždeň].

2014 – mesačník Irodalmi Szemle

Cieľom projektu bolo digitálne spracovanie a internetové zverejnenie päťdesiatich ročníkov mesačníka Irodalmi Szemle od roku 1957 do roku 2007.

Po rokoch práce bola v roku 2014 dokončená digitalizácia všetkých výtlačkov denníka Új Szó z rokov 1948-2000, a koncom marca bola verejne sprístupnená na Databanke Maďarov na Slovensku (adatbank.sk) v sekcii DigiTéka.

2013

V roku 2013 bolo zverejnených 175 digitalizovaných kníh (maďarská literatúra, história, etnografia).

V roku 2013 naďalej pokračovali aj digitalizačné práce na Új Szó. Záverečnou fázou projektu bola publikácia a online zverejnenie, ktoré sa uskutočnilo v marci 2014.

2011 – 2012

V roku 2012 bolo dokončené skenovanie denníka Új Szó. Skenovanie sa uskutočnilo pomocou skenera EPSON GT20000 formátu A3 s rozlíšením 600 dpi. Stránky boli uložené vo formáte PDF.

Digitalizované knihy a časopisy sú dostupné na webovej stránke Databanky Maďarov na Slovensku (adatbank.sk) v sekcii DigiTéka.

Sponzori

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Úrad vlády Slovenskej republiky, Národný kultúrny fond (Nemzeti Kulturális Alap), Maďarský parlament (Magyar Országgyűlés)

Partnerské organizácie

Arcanum (Budapest), Monguz kft. (Szeged), Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr), Parlamenti Levéltár (Budapest), Podunajské múzeum v Komárne