Dvojjazyčnosť južného Slovenska – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Dvojjazyčnosť južného Slovenska

Dvojjazyčnosť južného Slovenska

Cieľom projektu je zmapovanie dvojjazyčnosti južného Slovenska, oblasti, ktorá je domovom dvoch autochtónnych národností. Výskumný projekt sa realizuje kvantitatívnym zberom dát a analýzou štatistických údajov v mestách južného Slovenska (Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Šaľa). Sledujú sa výskumné premenné sociolingvistického, sociologického a sociálno-psychologického charakteru. Kvótnym znakom výskumného projektu bude národnosť/prvý jazyk respondentov, nakoľko cieľom je zistiť názorovú orientáciu a postoje k dvojjazyčnosti, národnostnému sebaurčeniu a asimilačným tendenciám obyvateľstva daného územia ako aj dvojjazyčnosť miestnej samosprávy vo vybraných obciach.

V rámci výskumu sa skúma aj dvojjazyčnosť miestnej samosprávy vo vybraných obciach južného Slovenska, v ktorých osoby patriace k maďarskej národnostnej menšine tvoria minimálne 20% obyvateľstva, a to na základe možností, ktoré ponúka zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Ich výskum sa zameriava na jazyk vonkajších a vnútorných nápisov na budovách a v priestoroch miestnej samosprávy, na jazyk ústnej a písomnej komunikácie miestnej samosprávy s menšinovým obyvateľstvom, na jazyk vnútornej komunikácie zamestnancov samosprávy a na jazyk komunikačných nástrojov používaných miestnou samosprávou.

OznačenéPríprava rukopisu / Výskum
Od roku2018-április
Do roku2021-december
OddelenieJazyková kancelária Gramma
LíderSimon Szabolcs
ÚčastníciGyőri Baková Eva
Plán

január–február 2021: štúdium odbornej literatúry a kritický rozbor relevantných dokumentov
marec–jún 2021: empirický výskum na vybraných miestnych samosprávach
júl–október 2021: spracovanie empirického výskumu, analýza dát
november–december 2021: príprava odborného materiálu (prípadových štúdií) na základe získaných výsledkov

apríl – júl 2018: zber dát
august – október 2018: štatistické spracovanie, analýza získaných údajov
november – december 2018: realizácia výstupov projektu

Výsledok

Súbor prípadových štúdií (rozsah cca. 80 normostrán 144 000 znakov; eventuálne publikované aj po častiach v konferenčných zborníkoch alebo vo vedeckých časopisoch).