Občianske fórum, Občianska spoločnosť a jej vnútorné budovanie – 2008 – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Občianske fórum, Občianska spoločnosť a jej vnútorné budovanie – 2008

Celoštátne stretnutie maďarských mimovládnych neziskových organizácií

Z iniciatívy Informačnej siete MNO na južnom Slovensku sa celoštátne stretnutie mimovládnych neziskových organizácií (MNO) Maďarov na Slovensku uskutočnilo v Šamoríne už tretíkrát, pod názvom Občianske fórum, Občianska spoločnosť a jej vnútorné budovanie – 2008. Cieľom konferencie je, aby sa každoročne identifikovali problémy maďarských organizácií na Slovensku, zmerali sa perspektívy tretieho sektora na Južnom Slovensku a aby sa reagovalo na aktuálne problémy týchto organizácií.
V stredobode tohtoročného stretnutia sa ocitla diskusia o učebniciach vlastivedy pre 4. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, resp. otázka asimilácie Maďarov na Slovensku.
Stretnutie otvoril a viedol Károly Tóth. Myrtil Nagy predstavila internetový portál Občianske zrkadlo, ktorý bude v podobe elektronického časopisu priebežne informovať o postavení civilnej  sféry na juhu Slovenska. Kálmán Petőcz oboznámil účastníkov s výsledkami série medzinárodných konferencií organizovaných Fórum inštitútom, na ktorých sa hovorilo o riešeniach a nedostatkoch uplatňovania menšinových záujmov v strednej a východnej Európe.
V ďalšej časti stretnutia zúčastnené mimovládne organizácie nastolili otázky, ktoré považujú v súčasnej situácii za najzávažnejšie. Bola reč o racionálnom, transparentnom použití prostriedkov Nadácie Pétera Pázmánya, ktoré by mali zároveň napomáhať posilňovaniu maďarskej identity, ďalej o uznaní a finančnom podporovaní seniorov z radov vedcov, literátov, osobností patriacich k maďarskej menšine, o spolupráci miestnych samospráv a mimovládnych organizácií, o využívaní miestnych zdrojov, o podpore vzdelávania mládeže a čiastkového odborného vzdelávania, o nedostatkoch vzdelávacích programov, o situácii maďarských spoločenstiev žijúcich v diaspórach, o zvýšení konkurencieschopnosti škôl, o využití možností zúčastniť sa v tendroch, o zvýšení finančných zdrojov, a možných prostriedkoch výmeny informácií medzi organizáciami, o význame ochrany záujmov a uplatnení týchto záujmov.
Účastníci diskutovali o dvoch dokumentoch predložených Občianskemu fóru organizátormi podujatia. Prvý s názvom „Vec maďarských učebníc nie je vecou len Maďarov“ vyzýva predstaviteľov slovenského verejného života k protestu proti dvojjazyčnému používaniu slovenských zemepisných názvov v texte maďarských učebníc. Účastníci Fóra privítali iniciatívu Aliancie Fair-Play (http://www.fair-play.sk), ktorá je celoštátnou podpisovou kampaňou proti uverejneniu tejto neakceptovateľnej učebnice. Druhý dokument vy-zýva k zastaveniu predvídateľných asimilačných procesov, a iniciuje zorganizovanie okrúhleho stola v januári 2009, ktorého by sa zúčastnili všetky významné inštitúcie Maďarov na Slovensku. Dokument dostal názov: „Okrúhly stôl pre budúcnosť Maďarov na Slovensku”. Účastníci fóra prediskutovali a schválili obidva dokumenty.
Na konci podujatia bola odovzdaná Cena za rozvoj občianskej spoločnosti, založená pred tromi rokmi. V tomto roku bola cenou odmenená Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, za viacročnú obetavú prácu vo Východoslovenskom regióne. Ocenenie v mene Informačnej siete Južného Slovenska odovzdala Mária Kulcsár.
Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Národnostné menšiny 2008.

Dátum2008-10-29
Priestorové údajeFórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín, Parková 4.
OrganizátorFórum informačné centrum, Informačná sieť MNO na južnom Slovensku
OddelenieObčianske fórum, Občianska spoločnosť a jej vnútorné budovanie – 2008