Vedomostná súťaž Na oboch brehoch Dunaja – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vedomostná súťaž Na oboch brehoch Dunaja

Župná knižnica Dr. Pála Kovácsa a organizácia Komunitný priestor v Győri v spolupráci s Fórum inštitútom pre výskum menšín v Šamoríne usporiada v rámci projektu BiblioNet: Spolupráca medzi knižnicami HUSK/1101/1.7.1/0137 cezhraničnú online vedomostnú súťaž Dunán innen – Dunán túl / Na oboch brehoch Dunaja

Päťkolovej súťaže dvojíc sa môže zúčastniť každý na oboch stranách slovensko-maďarských hraníc  bez ohľadu na pohlavie, vek, profesiu alebo národnosť. Dvojčlenné skupiny sa môžu vytvoriť hoci aj v rámci rodín: dieťa a rodič, starý rodič a vnuk/vnučka a tak si zjednotiť poznatky a vedomosti.

Cieľom súťaže je spoznať prírodné krásy, historické, ľudové, literárne a umelecké hodnoty Žitného ostrova na oboch stranách hranice. Okruhy otázok piatich kôl súťaže sa budú týkať vyššie uvedených oblastí.

Podmienkou súťaže je registrácia. Možným termínom registrácie dvojčlenných skupín je: 2. – 8. máj 2013. V neskoršom termíne sa do súťaže už nebude dať prihlásiť, pretože súťažiaci musia vyplniť otázky všetkých piatich kôl.

Otázky budú zverejnené na portáli Župnej knižnice Dr. Pála Kovácsa a organizácie Komunitný priestor v Győri, na stránke súťaže KITUD: http://kitud.kkmk.hu/web/vetelkedo. Tu môžete získať aj ďalšie informácie o súťaži, môžete sa ako skupina zaregistrovať, riešiť úlohy a na konci súťaže získať informácie o výsledkoch.

Termín vyplnenia odpovedí: v daný deň od 0 do 24 hodín.

  1. kolo: 2. – 8. máj
  2. kolo: 9. – 15. máj
  3. kolo: 16. – 22. máj
  4. kolo: 23. – 29. máj
  5. kolo: 30. máj – 5. jún

Najúspešnejšie skupiny môžu po ukončení súťaže navštíviť v rámci celodenného výletu niektoré pamätihodnosti, ktoré sú predmetom vedomostnej súťaže.

Plánovaný dátum výletu je 15. jún 2013.

Dúfame, že Vás môžeme privítať v online súťaži ako účastníka!

 

Dôležité inštrukcie k súťaži

Priebeh registrácie

Stlačením tlačítka registrácia nájdete najdôležitejšie informácie potrebné k registrácii.

Po úspešnej registrácii na stránke http://kitud.kkmk.hu v časti „online súťaž“ nájdete aktuálne otázky súťaže.

Súťaž sa začína stlačením tlačítka registrácia. Pred zahájením súťaže musí dôjsť k výberu krajiny (Maďarsko alebo Slovenská republika), možnosti nájdete v časti Výber inštitúcie.

Do súťaže sa môžu registrovať dvojčlenné skupiny.

Vytváranie skupín:

V riadku „súťaž“ treba stlačiť tlačítko „Registrácia“. V prípade vytvorenia novej skupiny kliknite na tlačítko „Vytvorenie novej skupiny”. Do okienka napíšte názov skupiny. Zadaním názvu ste úspešne založili skupinu, správcom ktorej ste sa stali Vy. Ak by ste sa chceli do súťaže prihlásiť len ako člen skupiny, pri kliknutí na tlačítko „registrácia“ sa otvorí tabuľka s názvami skupín. Kliknutím na „Prihlásenie sa do skupiny“ správca tejto skupiny dostane informáciu o Vašej prihláške. O tomto úkone dostanú e-mailovú správu obaja členovia skupiny. Správca skupiny musí prihlášky akceptovať alebo odmietnuť. Kým prihláška nie je akceptovaná, alebo kým nie je dosiahnutý úplný počet členov skupiny, dovtedy nemôžu byť vyplnené súťažné otázky.

Dôležité informácie k vyplneniu súťažných otázok:

Otázky môžete začať vypĺňať kliknutím na tlačítko vyplniť, čo nie je viazané na časový interval.

Program Vás pustí ďalej k nasledujúcej otázke len vtedy, ak ste označili niektoré políčko s odpoveďou na predchádzajúcu otázku. V rámci jedného kola sa dá vrátiť k niektorej z predchádzajúcich otázok a zmeniť pôvodne zadanú odpoveď, a to dovtedy, kým ste neukončili poslednú súťažnú otázku daného kola. Po kliknutí na tlačítko „dokončiť“ sa už nič nedá zmeniť.

 

Pri vyhodnotení párovacieho typu otázok nie sú pri zadaniach čiastkové počty bodov!

Jednotlivé otázky si treba prečítať dôkladne, lebo sa môže stať, že obsahujú informácie aj o spôsobe vyplnenia odpovede!

Námietky alebo otázky týkajúce sa súťaže môžete zaslať na e-mailovú adresu  bugar@foruminst.sk alebo bereck@foruminst.sk, alebo môžete zavolať na telefónne číslo Fórum inštitútu pre výskum menšín 031/5902797.

O získanom počte bodov a o správnych odpovediach sa po ukončení súťaže môžete informovať vo vyhradenom termíne „Vyhlásenie výsledkov” na webovej stránke súťaže, pod bodom „výsledky“.