Vyznamenanie pre Ilonu Juhász – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Vyznamenanie pre Ilonu Juhász

Vedecká pracovníčka komárňanského Etnologického centra Fórum inštitútu Ilona L. Juhász získala vyznamenanie za svoju bádateľskú činnosť v oblasti semiotiky od Maďarskej semiotickej spoločnosti so sídlom v Budapešti. Prestížne ocenenie prevzala na valnom zhromaždení spoločnosti 9. mája 2014 od predsedu spoločnosti prof. Vilmosa Voigta, ktorý vo svojej laudácii uviedol, že Ilona L. Juhász dostáva toto ocenenie predovšetkým za monografiu „Neveitek e márványlapon“ (v slovenskom preklade „Mená vaše na tejto tabuli“). Autorka vo svojej knižke vydanej v roku 2010 spracováva hmotné pamiatky 1. a 2. svetovej vojny nachádzajúce sa na území južného Slovenska. 400 stranová výpravná publikácia obsahuje popis množstva pamiatok, pomocou ktorých si čitateľ môže zrekonštruovať príbehy vytvárania, ničenia a znovupostavenia pamätníkov a pamätných tabúľ počas uplynutých desaťročí na území južného Slovenska. Publikácia, ktorá vyšla v maďarskom jazyku je voľne dostupná na Internete: http://mek.oszk.hu/09400/09492/09492.pdf

V knižnej podobe si ju môžete zakúpiť na: https://eshop.foruminst.sk/p/56/c/76_66/Sorozatok/Jelek-a-t-and-eacute-rben/Forum-Kisebbsegkutato-Intezet/JUH-and-Aacute-SZ-ILONA-L-Neveitek-e-m-and-aacute-rv-and-aacute-nylapon-and-hellip-A-h-and-aacute-bor-and-uacute-k-jelei.html

Maďarská semiotická spoločnosť cenu „Jelismervény” udeľuje ročne za vynikajúci výkon v oblasti semiotiky (vedy o znakoch). Za rok 2013 ju získala Ilona L. Juhász, za rok 2014 etnológ z Cluj Napoca (Rumunsko).

Dátum2014-05-09
Priestorové údajeBudapešť, Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE BK)
OrganizátorMaďarská semiotická spoločnosť (Magyar Szemiotikai Társaság), Budapešť
ÚčastníciIlona L. Juhász, József Liszka
OddelenieEtnológiai Központ