Participácia menšín v rozhodovacom procese (Etnická stabilita – etnické zmeny) II. – Fórum Kisebbségkutató Intézet | Fórum inštitút pre výskum menšín | Forum Minority Research Institute

Participácia menšín v rozhodovacom procese (Etnická stabilita – etnické zmeny) II.

Druhé podujatie série workshopov sa uskutočnilo 15-16 mája 2008 v Budapešti, v Dome maďarskej kultúry.

Tento workshop bol zameraný na južný región Strednej a východnej Európy. Odzneli detailné prednášky o situácii na Ukrajine – predovšetkým o maďarskej menšine žijúcej v Podkarpatskej oblasti, resp. o etnických vzťahoch na Krymskom polostrove a vo všeobecnosti o etnickej štruktúre mnohonárodnej Ukrajiny.

Odznela obsažná prednáška o situácii v Rumunsku v podaní Levente Salat, ktorá nebola zaujímavá len ako prípadová štúdia, ale načrtla aj rad teoretických problémov. Osobitný panel bol venovaný problematike participácie Rómov – Peter Hunčík v ňom uviedol, že v skutočnosti môžu byť úspešné len také riešenia, ktoré dokážu urobiť zainteresovanými v ich realizácii obidve strany, na druhej strane však rómska problematika sa dá riešiť len ako regionálna (stredoeurópska) otázka. Takýmto riešením by mohlo byť napríklad – pripomínajúc si opatrenia pre integráciu Afroameričanov – integrácia Rómov vo väčšom počte do armádnych síl, resp. do policajného zboru.

Mimoriadne poučným bol panel analyzujúci situácie v Kosove. Pracovník kancelárie Európskeho centra štúdie menšín so sídlom Flensburgu (ECMI) v Prištine Adrian Zeqiri predstavil kosovskú ústavu, ktorá nie je postavená na národnoštátnych základoch, ale Kosovo určuje ako štát šiestich rovnoprávnych spoločenstiev. V princípe naplnenie participácie etnických spoločenstiev sú podložené mimoriadne silnými právnymi mechanizmami. Efektívnej participácii bránia skôr praktické prekážky – chýbajúce ľudské zdroje, odbornosť, resp. v prípade Srbov odmietnutie účasti vo verejnom živote v Kosove. Worshopu sa zúčastnil aj predstaviteľ Liberálnej demokratickej strany v Belehrade. Táto strana ako jediná uznáva v Srbsku nezávislosť Kosova a vyjadruje ospravedlnenie Albáncom pre nespravodlivosti spáchané voči nim.

Ďalej, v osobitnom paneli sme sa zaoberali s maďarskými menšinami žijúcimi za hranicami a s postavením slovenskej menšiny v Maďarsku. Mali sme možnosť si vypočuť veľmi poučné a obsažné prednášky v podaní Lászlóa Szarku, riaditeľa Menšinového inštitútu Maďarskej akadémie vied, Lászlóa Öllösa, prezidenta Fórum inštitútu pre výskum menšín, Anny Istvána, riaditeľky Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe a Alžbety Uhrinovej, riaditeľky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.

Podujatie poctil svojou prítomnosťou riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu, ambasádor Kristóf Forrai.

Dátum2008-05-15 – 2008-05-16
Priestorové údajeBudapešť, Dom maďarskej kultúry (Magyar Kultúra Háza)
OrganizátorFórum inštitút pre výskum menšín
SpoluorganizátorResearch Institute of Slovaks in Hungary, Békéscsaba, Institute of Slavic and East-European Studies, Charles University, Prague, Centre for Research of Ethnicity and Culture, BratislavaResearch Institute of Slovaks in Hungary, Békéscsaba, Institute of Slavic and East-European Studies, Charles University, Prague, Centre for Research of Ethnicity and Culture, Bratislava
OddelenieParticipácia menšín v rozhodovacom procese (Etnická stabilita – etnické zmeny) II.